پیام رئیس پژوهشکده 

تغييرات در نحوه زندگي مردم، مهاجرت از مناطق كوچك و روستاها به شهرهاي بزرگ، صنعتي شدن سريع، توسعه بدون برنامه كشورها در دهه هاي اخير، تغييرات آب و هوايي و تاثيرات آن، مشكالت زيادي را بر سر راه سلامت انسانها قرار داده است. دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان بزرگترين و مهمترين موسسه آموزش عالي كشور در امور مربوط به سلامت مردم و جامعه، با توجه به پاسخگو بودن و نيز با توجه به برنامه جامع علمي تدوين شده خود كه هم نيازهاي جامعه را در نظر دارد و هم توسعه دانش و كسب جايگاه برتر در ميان دانش گاههاي جهان، بر آن شد به عنوان اولين دانشگاه علوم پزشكي كشور، پژوهشكده محيط زيست را با تاكيد بر نقش عوامل محيط زيست بر سلامت انسان تاسيس نمايد. اكنون پژوهشكده محيط زيست ضمن قدرداني از مسئولين محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و با عنايت به قوانين و برنامه هاي بالادستي، ماموريت و هدف خود را مبني بر شناسايي و تعيين سهم عوامل خطر محيط ي موثر بر سلامت افراد و ارائه برنامه هاي راهبردي جهت كنترل و كاهش آنها به متوليانسلامت كشور قرار داده است.

دکتر کاظم ندافی                   

 

 نام و نام خانوادگی کاظم ندافی
 مرتبه علمی: استاد
 سمت: رئیس پژوهشکده
پروفایل ها: CV   ResearcherID  Google Scholar   ORCID   Scopus
پست الکترونیکی: knadafi@tums.ac.ir
شماره تماس: 88978399 (21) 98+