ردیف
عنوان کارگاه 
 سال برگزاری
1
برگزاري همايش مديريت كاهش آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت با حضور كارشناسان WHO (همکاری با وزارت بهداشت) 1390
2

   اولین دوره آموزشی" شناخت و چگونگی مواجهه با الودگی های احتمالی مواد رادیو اکتیو در محیط اطراف نیروگاه های هسته ای" (از طرف مرکز سلامت محیط و کار برای کارشناسان بهداشتی استان های کشور)

1391
3
کارگاه آموزشی "فرايند تجاري سازي" 1391
4
کارگاه آموزشی "مباني مرور ساختار يافته و متاآناليز"  1391,1392
5
کارگاه آموزشی "آشنایی با سنجش از دور (RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نرم افزار ArcGIS، و کاربرد آن در علوم سلامت" 1391,1392,1393,1394
6
کارگاه آموزشی "آشنايي با نرم افزارEndNote X7 & EndNote Web " 1392,1392
7
كارگاه آموزشی تخصصی "مطالعات کوهورت در زمینه آلودگی هوا و سلامت"  (همکاری با WHO) 1392
8
كارگاه آموزشی "آشنايي با استانداردهای ملی پیوست سلامت " (از طرف مرکز سلامت محیط و کار برای کارشناسان بهداشتی استان های کشور) 2392
9
سمپوزيوم آموزشي"پروتئومیکس و جایگاه آن در تحقیقات علوم پزشکی" (همکاری با دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران) 1392
10
 كارگاه آموزشی روزه پیشرفته 1 "کاربرد سیستم های  اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات بهداشت و سلامت (آنالیزها و مدلسازی)" 1393
11
کارگاه آموزشی دو روزه " هیستوپاتولوژی عفونتهای انگلی و تشخیص بقایای انگل در بافت های انسانی"(همکاری با دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران)  1393
12
  كارگاه آموزشی سه روزه  "مهارت نگارش طرح کسب و کار" (همکاری با سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشكي تهران) 1393
13
  كارگاه آموزشی سه روزه "آموزشی برنامه نویسی الگوریتم های بهینه سازی هوشمند و سیستم های فازی و شبکه عصبی در نرم افزار متلب" 1393
14
 کارگاه آموزشی "آشنايی با مديريت پسماند صنعتی" 1393
15
 کارگاه آموزشی"پروپوزال نویسی" 1394
16
 کارگاه آموزشی"ارزیابی خطر سلامت ناشی از مواجهه با آلاینده های محیطی غیر سرطان زا" 1394
17
 کارگاه آموزشی "چگونه مقاله بنویسیم؟" 1394,1394,1395
18
 کارگاه آموزشی "ارزیابی خطر سلامت ناشی از مواجهه با آلاینده های محیطی سرطان زا" 1394 
19
 کارگاه آموزشی "طراحی و روانسنجی پرسشنامه" 1394 
20
 کارگاه آموزشی "پایش بیولوژیک آلاینده های هوا" 1394 
21
کارگاه آموزشی سه روزه "شیوه شناسی، الزامات، استانداردها و الگوی ارزيابي گزارش پیوست سلامت (HIA)"
(از طرف مرکز سلامت محیط و کار برای کارشناسان بهداشتی استان های کشور) 
1394 
22
 کارگاه آموزشی سه روزه "آشنايی با روش های اپيدميولوژی و تحليل های آماری در مطالعات محيط زيست" 1394 
23
 کارگاه آموزشی "اصول و مبانی تجزیه زیستی آلاینده های پایدار در اصلاح محیط"   1394 
24
 کارگاه آموزشی "مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک" 1394 
25
 کارگاه آموزشی "مبانی برنامه نویسی R"   1394 
26
 کارگاه آموزشی "مدیریت ایمن پسماندهای بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی"   1394 
 27
 کارگاه آموزشی "استحصال آب باران و مدیریت روان آبهای سطحی"   1394 
 28  کارگاه آموزشی "مدیریت پسماند در صنایع نفت" 1394 
 29 کارگاه آموزشی "کیفیت  آب و کلاس بندی منابع آب خام" 1394 
 30 کارگاه آموزشی "استفاه مجدد از پساب" 1394 
 31 کارگاه آموزشی "آشنایی با نحوه طبقه بندی و شناسه گذاری پسماندها"   1394 
 32

سمپوزیوم یک روزه"تشخيص عفونت های كرمي در بافت و آشنايي با گزارش موارد نادر انگلي"

(همکاری با دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران) 
1394 
 33 کارگاه آموزشی مقدماتی"کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهداشت و سلامت" 1395,1395
 34 کارگاه آموزشی "آنالیزهای پیشرفته سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهداشت و سلامت" 1395
 35

کارگاه آموزشی مقدماتی"کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات محیط زیست"

(برای کارشناسان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر)  
1395 
 36 کارگاه آموزشی "پیش پردازش و آماده سازی داده های ایستگاه های سنجش آلاینده های هوا برای مطالعات سلامت"   1395 
 37 کارگاه آموزشی "مدیریت پسماندهای صنعتی در کارگاه ها و واحدهای کوچک و شهرکهای صنعتی"  1395 
 38 کارگاه آموزشی "آشنایی با مبانی تئوری و عملی برنامه نویسی R"  1395 
 39 کارگاه آموزشی "آشنایی با اصول و ضوابط طراحی مکان های دفن پسماندها" 1395 
 40 کارگاه آموزشی "مبانی و روشهای طراحی آزمایش (DoE) در مطالعات آزمایشگاهی با استفاده از نرم افزار تخصصی Design Expert" 1395 
 41 سپوزیوم دو روزه"پروتئومیکس و جایگاه آن در تحقیقات علوم پزشکی" و"تکنیک های نسل جدید توالی یابی، بیوانفورماتیک پیشرفته و تکنیک جدید اصلاح ژنتیکی" (همکاری با دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران) 1395