کارگاه های آموزشی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، در راستای رسالت خود در زمینه های مرتبط با اندازه گیری، مدل سازی، روش های کنترل، روش های برآورد مواجهه، روش های برآورد اثرات بهداشتی منتسب به عوامل خطر محیطی و همچنین برنامه ریزی و سیاست گذاری برای گروه های هدف مختلف هر ساله کارگاه های آموزشی کوتاه مدت را برگزار میکند.

لینک کارگاه های آموزشی برگزار شده مرکز تحقیقات آلودگی هوا