چشم انداز

پژوهشکده محیط زیست علوم پزشکی تهران با رویکرد مدیریت مشارکتی و با استفاده از نیروهاي انسانی متعهد، متخصص و علاقمند، به عنوان بازوي علمی و فنی نظام سلامت در حوزه سلامت محیط براي تصمیم سازی و سیاستگزاری در مسایل زیست محیطی کشور مرجعیت داشته و به عنوان یکی از قطب هاي علمی پژوهشی منطقه با سازمانهاي معتبر ملی و بین المللی مرتبط همکاري مشترك خواهد داشت.