معرفی پژوهشکده

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف تولید، توسعه و ارتقای دانش و فناوری در عرصه محیط زیست و اثرات بهداشتی عوامل محیطی در کشور از سال 1389 با اجراي طرحهاي پژوهشي متعدد و با بهرهگیری از اعضای هیئت علمی و کارشناسان توانمند تاسیس و در حال فعالیت است.لازم به ذکر است که این مجموعه به عنوان اولین پژوهشکده تخصصی بهداشت محیط و محیط زیست در نظام سلامت است.

این پژوهشکده که حاصل توسعه مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران(مصوب 1382 )بوده است، درحال حاضر دارای سه مرکز تحقیقاتی و چهار گروه پژوهشی زیر می باشد:

- مرکز تحقیقات آلودگی هوا

- مرکز تحقیقات کیفیت آب

- مرکز تحقیقات مواد زائد جامد

- گروه پژوهشی تغییر اقلیم و سالمت

- گروه پژوهشی روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها

- گروه پژوهشی عوامل فیزیکی محیط

- گروه پژوهشی سموم محیطی و آفت کش ها