معاونت پژوهشی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

 نام و نام خانوادگی دکتر سید جمال الدین شاه طاهری
 مرتبه علمی استاد
 سمت معاون پژوهشی پژوهشکده
 پروفایل ها CV  Google Scholar  Scopus
 پست الکترونیکی  shahtaheri@tums.ac.ir
 شماره تماس 88978399 (21) 98+