معاونت آموزشی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران                 

 نام و نام خانوادگی: رامین نبی زاده
 مرتبه علمی: استاد
 سمت: معاون آموزشی پژوهشکده
 پروفایل ها: CV  Scopus
 پست الکترونیکی: rnabizadeh@tums.ac.ir
 شماره تماس:  88978395 (21) 98+