لیست جلسات دبیرخانه ارتباط با صنعت

 

شماره جلسات

تاریخ

موضوع جلسه

اولین جلسه

1396/10/04

شرح فرآیندهای ارتباط با صنعت

دومین جلسه

1396/10/24

بررسی و بحث در خصوص شیوه نامه طرح های پژوهشی و خدماتی- بررسی فلوچارت تدوین شده

سومین جلسه

1396/12/02

بررسی و بحث در خصوص شیوه نامه طرح های ارتباط با صنعت - بحث در خصوص لیست توانمندی های علمی و تخصصی اعضا هیئت علمی پژوهشکده 

چهارمین جلسه

1397/02/18

ارائه گزارش فعالیت های هفتگی

پنجمین جلسه

1397/03/01

ادامه بررسی شیوه نامه طرح های ارتباط با صنعت