برگزاری وبینار “Water, Sanitation and Hygiene (WASH) and COVID-19: IORA Member States response to COVID-19 and Beyond”

برگزاری وبینار “Water, Sanitation and Hygiene (WASH) and COVID-19: IORA Member States response to COVID-19 and Beyond”

برگزاری وبینار تخصصی “Water, Sanitation and Hygiene (WASH) and COVID-19: IORA Member States response to COVID-19 and Beyond” با همکاری مشترک مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری IORA RCSTT وکمسیون تحقیقات آب آفریقای جنوبی در روز دوشنبه مورخ 99/6/10