دانشجویان پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهشکده در راستای اهداف آموزشی خود اقدام به پذیرش و تربیت دانشجویان دکترای پژوهشی  مینماید.

 

ردیف

 دانشجو

مقطع استاد راهنما وضعیت
1 مهدی هادی دکتری دکتر علیرضا مصداقی نیا فارغ التحصیل
2 رویا میرزائی دکتری دکتر علیرضا مصداقی نیا فارغ التحصیل
3
فاطمه صادقی دکتری دکتر سیمین ناصری فارغ التحصیل
4 شاهرخ نظم آرا دکتری دکتر سیمین ناصری در حال تحصیل
5 نسرین فتح آبادی
دکتری دکتر کاظم ندافی
فارغ التحصیل
6 مهدیه نادرزاده
دکتری دکتر محمدرضا منظم
فارغ التحصیل
7 مریم زارع جدی
دکتری دکتر نوشین راستکاری
انصراف از تحصیل