دانستنی ها

عوامل خطر محیطی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم چشمگیری بر سلامت انسان می باشند و درصورت کنترل و کاهش مواجهه با آن ها هرساله می توان از بیماری های زیادی پیشگیری کرد. بنابراین با توجه به نقش چشمگیر عوامل خطر محیطی بر سلامت انسان، یکی از راه های کاهش اثرات آن ها برسلامت مردم، اطلاع رسانی مناسب در سطح جامعه و آگاه کردن مردم و مسئولین از این عوامل خطر است؛ اطلاع رسانی در این زمینه می بایست به نحوی باشد که به زبان ساده روش مواجهه و راه های کاهش مواجهه با این عوامل بیان گردد. به نظر می رسد این نوع اطلاع رسانی در سطح جامعه در کشورهای پیشرفته به صورت بسیار گسترده ای وجود دارداما با توجه به وجود و اهمیت فراوان این عوامل خطر در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران، چنین فعالیت هایی کمتر وجود داشته است. لذا با توجه به نیاز جامعه به اطلاعاتی در زمینه عوامل خطر محیطی و همچنین مسیرها و کاهش مواجهه، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به تدوین اولین مجموعه تحت عنوان" دانستنی هایی در مورد عوامل خطر محیطی و اثرات آن ها بر سلامت" نموده است. امید است این مجموعه مطالب بتواند آگاهی عموم مردم در رابطه با عوامل خطر محیطی و کاهش مواجهه با آن ها را افزایش دهد. و در نهایت گامی مؤثر جهت حفظ و ارتقای سلامت جامعه باشد.

عناوین مجموعه های تدوین شده عبارتند از: