اعضا کمیته ارتباط با صنعت

 


عضو کمیته ارتباط با صنعت

سمت

دکتر کاظم ندافی

رئیس پژوهشکده محیط زیست

دکتر سیمین ناصری

رئیس مرکز تحقیقات کیفیت آب

دکتر امیر حسین محوی

رئیس مرکز تحقیقات مواد زائد جامد

دکتر سید جمال الدین شاه طاهری

معاون پژوهشی پژوهشکده

دکتر رامین نبی زاده

معاون آموزشی پژوهشکده

دکتر مسعود یونسیان

مدیر گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها

دکتر امیر احمد اخوان

معاون اداری و مالی پژوهشکده

دکتر محمد رضا منظم

مسئول امور ارتباط با صنعت پژوهشکده