اطلاعات تماس:

جناب آقای دکتر هادی مسئول دبیرخانه ارتباط صنعت