اخبار آرشیو
جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران
جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار با حضور همکاران طرح برگزار گردید.

20 فروردین 1397
جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران
جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار با حضور همکاران طرح برگزار گردید.

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک و متا آنالیز

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک و متا آنالیز
کارگاه مرور سیتماتیک و متاآنالیز در تاریخ 1396/12/08 الی 1396/12/10 برگزار گردید.

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران
جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار با حضور همکاران طرح برگزار گردید.

جلسه شبکه کشوری ارزیابی خطر

جلسه شبکه کشوری ارزیابی خطر
دومین جلسه شبکه کشوری ارزیابی خطر در پژوهشکده محیط زیست با حضور ریاست و اساتید محترم پژوهشکده برگزار شد.