اخبار
اطلاعیه برگزاری کارگاه
اطلاعیه برگزاری کارگاه

کارگاه آموزشی مرور نظامند و متاآنالیز

2 بهمن 1396
اطلاعیه برگزاری کارگاه

اطلاعیه برگزاری کارگاه
کارگاه آموزشی مرور نظامند و متاآنالیز

جلسه شبکه کشوری ارزیابی خطر

جلسه شبکه کشوری ارزیابی خطر
نخستین جلسه شبکه کشوری ارزیابی خطر در پژوهشکده محیط زیست با حضور ریاست و اساتید محترم پژوهشکده برگزار شد.

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران
جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران (فاز پایلوت) با حضور همکاران طرح برگزار گردید.

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران
جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران (فاز پایلوت) با حضور همکاران طرح برگزار گردید.