اخبار
آغاز همکاری علمی بین گروه تغییر اقلیم و سلامت و دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
آغاز همکاری علمی بین گروه تغییر اقلیم و سلامت و دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

گروه تغییر اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران همکاری خود را با دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی آغاز میکند

29 دی 1396