ردیف عنوان محل برگزاری سال
1 برگزاري كارگاه آموزشي انتخاب محل مناسب ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
2 برگزاري كارگاه آموزشي پردازش اطلاعات منتج از ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا و مراکز معاینه فنی خودروها   مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
3 برگزاري كارگاه آموزشي آشنایی با تجهیزات نمونه‌برداری و روش‌های آنالیز آلاینده‌های هوا   مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
4 برگزاري كارگاه آموزشي روش محاسبه و بیان شاخص کیفیت هوا   مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
5 برگزاري كارگاه آموزشي آشنایی با اثرات آلودگی هوا بر سلامت مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
6 برگزاري كارگاه آموزشي کمی‌سازی اثرات بهداشتی منتسب به آلودگی هوا مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
7 برگزاري كارگاه آموزشي کمی‌سازی اثرات اقتصادی منتسب به آلودگی هوا، ریزگردها و اثرات آن   مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
8 برگزاري كارگاه آموزشي آشنایی با مدل‌های پراکندگی آلاینده‌های ذره‌ای و گازی مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
9 برگزاري كارگاه آموزشي کیفیت هوای داخل (Indoor Air Quality)   مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
10 برگزاري كارگاه آموزشي معرفی فن‌آوری‌های کنترل آلودگی هوای شهری و صنعتی مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
11 برگزاري كارگاه آموزشي شناخت راهکارها، تنگناها و پتانسیل‌های بهبود وضعیت آلودگی هوا مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
12 برگزاري کارگاه های آموزشی در زمینه مبانی آکوستیک    مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
13 برگزاري کارگاه های آموزشی در زمینه اندازه گیری و وسایل اندازه گیری صدا در محیط زیست مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
14 برگزاري کارگاه های آموزشی در زمینه برنامه های حفاظت شنوایی مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
15 برگزاري کارگاه های ارزیابی ریسک صدا مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
16 برگزاري کارگاه هاي آموزشي کنترل صدا در منبع مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
17 برگزاري کارگاه های آموزشي کنترل مهندسی صدا   مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
18 برگزاري کارگاه های آموزشی حفاظت در برابر پرتو فرابنفش   مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
19 برگزاري كارگاه آموزشي کاربرد اسپکترومتر جرمی در تشخیص و اندازه گیری آلاینده های محیطی   مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
20 برگزاري كارگاه آموزشي پیش پردازش آلاینده های هوا برای استفاده در مطالعات سلامت مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
21 برگزاري كارگاه آموزشي پایش بیولوژیک آلاینده های هوا   مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
22 برگزاري كارگاه آموزشي ارزیابی خطر سلامت ناشی از مواجهه با آلاینده های محیطی سرطان زا مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
23 برگزاري كارگاه آموزشي ارزیابی خطر سلامت ناشی از مواجهه با آلاینده های محیطی غیر سرطان زا مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
24 برگزاري كارگاه آموزشي شیوه شناسی، الزامات، استانداردها و الگوی ارزيابي گزارش پیوست سلامت (HIA)   مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
25 برگزاري کارگاه تخصصی آموزشی طراحی و اجرای مطالعه کوهورت به منظور بررسی اثرات مزمن آلودگی هوا بر سلامت   مرکز تحقیقات آلودگی هوا  
26 برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با استانداردهای ملی پيوست سلامت مرکز تحقیقات آلودگی هوا