همکاری با سازمان های دیگر

پژوهشکده محیط زیست در راستای ماموریت خود با سازمان های ملی و بین المللی همکاری داشته است که بخشی از این فعالیت هابه شرح زیر می باشند:

تفاهم نامه های منعقد شده پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با سازمان ها و مراکز ملی و بین المللی

تهیه پیوست سلامت نیروگاه اتمی بوشهر

برآورد اثرات آلودگی هوای پتروشیمی چابهار بر سلامت

ارزیابی ریسک سرطان زایی ناشی از مواجهه با BTEX در شهر تهران