اخبار آرشیو
آمار، علم روز، نیاز قرن
آمار، علم روز، نیاز قرن

بیستم اکتبر، "روز جهانی آمار" و یکم آبان، "روز ملی آمار و برنامه ریزی" گرامی باد

29 مهر 1397
آمار، علم روز، نیاز قرن

آمار، علم روز، نیاز قرن
بیستم اکتبر، "روز جهانی آمار" و یکم آبان، "روز ملی آمار و برنامه ریزی" گرامی باد

یازدهمین خبرنامه

یازدهمین خبرنامه
یازدهمین خبرنامه شبکه ارزیابی خطر شیمیایی سازمان جهانی بهداشت

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار تهران
جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار با حضور همکاران طرح برگزار گردید.

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک و متا آنالیز

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک و متا آنالیز
کارگاه مرور سیتماتیک و متاآنالیز در تاریخ 1396/12/08 الی 1396/12/10 برگزار گردید.