همکاری با سازمان های دیگر

تفاهم نامه های منعقد شده با سازمان ها و مراکز ملی و بین المللی

تهیه پیوست سلامت نیروگاه اتمی بوشهر

برآورد اثرات آلودگی هوای پتروشیمی چابهار بر سلامت

ارزیابی ریسک سرطان زایی ناشی از مواجهه با BTEX در شهر تهران