نام و نام خانوادگی   دکتر مهدی هادی
 مرتبه علمی   استادیار
 سمت
عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست
 پروفایل ها ResearcherID   Google Scholar  ResearchGate  ORCID   Scopus
 پست الکترونیکی m-hadi@sina.tums.ac.ir
 شماره تماس   88988135 (21) 98+