نام و نام خانوادگی   دکتر منصور شمسی پور
 مرتبه علمی   استادیار
 سمت
عضوهیئت علمی پژوهشکده محیط زیست
 پروفایل ها CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
 پست الکترونیکی
 شماره تماس   88978399 (21) 98+