نام و نام خانوادگی   دکتر محمود علی محمدی
 مرتبه علمی دانشیار
 سمت
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده
 پروفایل ها CV  Google Scholar  ResearchGate  ORCID  Scopus
 پست الکترونیکی m_alimohammadi@tums.ac.ir
 شماره تماس   88978399 (21) 98+