نام و نام خانوادگی   دکتر محمدهادی دهقانی
 مرتبه علمی   استاد
 سمت
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده
 پروفایل ها CV   Google Scholar  Scopus
 پست الکترونیکی hdehghani@tums.ac.ir
 شماره تماس   88978399 (21) 98+