نام و نام خانوادگی   دکتر کامیار یغمائیان
 مرتبه علمی   استاد
 سمت
 عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست
 پروفایل ها CV   Google Scholar   Scopus
 پست الکترونیکی
 شماره تماس   88978399 (21) 98+