نام و نام خانوادگی   دکتر علی اردلان
 مرتبه علمی  دانشیار
 سمت
مدیر گروه پژوهشی تغییرات اقلیم و سلامت
 پروفایل ها CV   Google Scholar  ResearchGate  Scopus
 پست الکترونیکی aardalan@tums.ac.ir
 شماره تماس   88978399 (21) 98+