نام و نام خانوادگی دکتر علیرضا مصداقی نیا
 مرتبه علمی: استاد
 سمت: مشاور پژوهشکده و عضو شورای پژوهشی
پروفایل ها: CV   Scopus  ResearcherID  Google Scholar   ORCID
پست الکترونیکی: mesdaghinia@tums.ac.ir
شماره تماس: 88978399 (21) 98+