کارگاه ها

 روش تحقیق

 آشنایی با ارزیابی خطر سلامت ناشی از مواجهه با آلاینده های محیطی

پیش پردازش و آماده سازی داده های ایستگاه سنجش آلاینده های هوا برای مطالعات سلامت

  •  گزارش/ برنامه کارگاه