با توجه به اهمیت اطلاعات پژوهش محور در مديريت و كنترل چالشــهای كیفی منابع آب، تأســیس مركز تحقیقات كیفیت آب در پژوهشــکده محیط زيست دانشــگاه علوم پزشکی تهران در ســال 1389  به تصويب شــورای گســترش دانشــگاههای علوم پزشــکی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی رســید. . برنامه راهبردي مركز تحقیقات كیفیت آب در آدرس http://ier.tums.ac.ir/files/site1/pages/keyfiat_ab_book.pdf قابــل دريافت است.

 مركز تحقیقات كیفیت آب دارای چهار كارگروه پژوهشی ذيل می باشد: 

- كارگروه تخصصی فناوريهای آب و خاك

- كارگروه تخصصی مديريت كیفی منابع آب

- كارگروه تخصصی بهداشت و سلامت آب

-  كارگروه تخصصی نقشه راه آرسنیك