پژوهشکده محیط زیست در راستای رسالت خود با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایراندارای سه مجله علمی جهت انتشار مقالات محققین می باشد. مشخصات مجلات علمی-پژوهشی پژوهشکده محیط زیست به شرح ذیل است:

 

1- مجله انگليسی                                                                                                                           
عنوان مجله: Journal of Environmental Health Science and Engineering
Impact Factor (IF) for IJEHSE = 2.33

 

2-مجله فارسی + چکيده انگليسی                                                                                           
عنوان مجله: سلامت و محيط زیست

 

 

3- مجله انگليسي                                                                                                                              
عنوان مجله: Journal of Air Pollution and Health