WHO CRAN برگزار می کند.

تاریخ: چهارشنبه ١٧ مهر ١٣٩٨

کارگاه آموزشی مقدماتی

کارگاه کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهداشت و سلامت در روزهای 11 و 12 تیر 1398

تاریخ: يکشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٨

اطلاعیه شبکه ارزیابی خطر شیمیایی سازمان جهانی بهداشت

تاریخ: شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٨

برگزار می گردد.

تاریخ: چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٧

کارگاه آموزشی با همکاری پژوهشکده محیط زیست و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می گردد.

تاریخ: چهارشنبه ٨ اسفند ١٣٩٧


2 صفحه بعدی >>