نام و نام خانوادگی   دکتر مرتضی زعیم
 مرتبه علمی   استاد
 سمت
  عضو شورای پژوهشی پژوهشکده
 پروفایل ها
 پست الکترونیکی

mortezazaim@gmail.com

 شماره تماس   42933021 (21) 98+