نام و نام خانوادگی دکتر امیرحسین محوی
 مرتبه علمی: استادیار
 سمت: رئیس مرکز تحقیقات مواد زائد جامد
پروفایل ها: CV   Scopus
پست الکترونیکی:
شماره تماس: 88978394 (21) 98+