نام و نام خانوادگی دکتر سیمین ناصری
 مرتبه علمی: استاد
 سمت: رئیس مرکز تحقیقات کیفیت آب
پروفایل ها: CV   Scopus  ResearcherID  ORCID
پست الکترونیکی: naserise@tums.ac.ir
شماره تماس: 88978396 (21) 98+