نام و نام خانوادگی دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
 مرتبه علمی: استاد
 سمت: مدیر گروه پژوهشی عوامل فیزیکی محیط
پروفایل ها: CV  Scopus
پست الکترونیکی:
شماره تماس: 88978399 (21) 98+