نام و نام خانوادگی   دکتر محمدرضا منظم
 مرتبه علمی   استاد
 سمت در پژوهشکده  مسئول امور ارتباط با صنعت پزوهشکده
 پروفایل ها CV   Scopus
 پست الکترونیکی esmaeelm@tums.ac.ir
 شماره تماس   88992663 (21) 98+