ارزیابی عملیات کنترل ناقلین مالاریا در ایران در مناطق دارای انتقال مالاریا به منظور طراحی عکس العمل مبتنی برشواهد برای مناطق مالاریا خیز چابهار


- ارزیابی و گزارش کارایی مداخلات کنترل ناقل مالاریا در کانون های منتخب شهرستان چابهار، با استفاده از ابزار آزمایش ارزیابی و ارزشیابی به منظور ارزیابی شاخص های ورودی ، فرآیند، خروجی و پیامد


- انجام مطالعات دقیق حشره شناسی و اپیدمیولوژیک در کانون های پایدار شهرستان چابهار و پیشنهاد عملیات برای قطع انتقال مالاریا