توسعه پروتکل ملی ارزیابی و پایش کنترل ناقلین مالاریا در ایران

 


- مرور دستورالعمل های موجود ملی و بین المللی و برنامه جهانی مالاریای سازمان بهداشت جهانی


- تهیه دستورالعمل  ارزیابی و پایش کنترل ناقلین


- آزمایش میدانی قالب های استاندارد پیشنهادی و فرم های گزارش / ثبت


- تهیه فرم های استاندارد برای ثبت و گزارش دهی