مرز بیشینه مانده آفت کش ها


مرز بیشینه مانده آفت کش ها Maximum Residue Limit (MRL) در بیشتر کشورها به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان و ترغیب مناسب کشاورزی در کاربرد حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها و سایر مواد آگروشیمیاییAgrochemical تعیین و تدوین می گردد.

مقادیر MRL در هر کشور ، بسته به تنوع مصرف هر آفت کش روی محصولات و نیز سهم هر یک از محصولات در جیره غذایی آن کشور، متفاوت می باشد. صادر کنندگان مواد غذایی باید محصولاتی مطابق استاندارد ملی ایران به عنوان یک الزام برای ورود محصولات کشاورزی به بازار کشور، ارائه دهند.

در واقع MRL ، بالاترین غلظت مانده یک ماده شیمیایی است، که بر طبق قانون می تواند در یک ماده غذایی وجود داشته باشد تا آن ماده غذایی مورد قبول یا مجاز شناخته شود. MRL که به طور معمول بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم (ppm) بیان می­شود، همیشه نشان دهنده میزان ماده شیمیایی در محصول کشاورزی که آفت کش روی آن بکار رفته ، نمی باشد بلکه نشان دهنده بالاترین غلظت ممکن آفت کش در محصول است، در صورتی که دقیقا در شرایط ثبت شده به کار رفته باشد.بنابراین به طور معمول چنان چه کاربرد آفت کش مطاق با شرایط ثبت شده ملی نباشد و بیش از حد مصرف شده باشد، میزان مقدار باقی مانده آفت کش در محصول از مرز بیشینه مانده آفت کش ها (MRL) بیشتر خواهد بود.

MRL هم چنین به عنوان استانداردی برای تجارت بین المللی مواد غذایی می باشد و به خریدار نشان می دهد که مصرف حشره کش بیش از حد لازم برای مبارزه موثر با آفات نبوده است.

مطابق با ماده 28 قانون حفظ نباتات ، مسوولیت تعیین مرز ملی MRL در محصولات کشاورزی بر عهده موسسه تحقیقات گیاه

پزشکی کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است.

در فایل های پیوست MRL های مربوط به انواع صیفی جات، سبزی ها، میوه ها و منابع گوشتی با جزییات را می توانید مشاهده کنید.

 مرز بیشینه باقی مانده آفت کش ها در میوه های گرمسیری

مرز بیشینه باقی مانده آفت کش ها در میوه های سردسیری

 مرز بیشینه باقی مانده آفت کش ها در حبوبات
مرز بیشینه باقی مانده آفت کش ها در دانه های روغنی

 

   دانلود فایل : مرز بیشینه باقی مانده آفت کش ها در غلات.pdf           حجم فایل 786 KB
   دانلود فایل : مرز بیشینه باقی مانده آفت کش ها در صیفی جات.pdf           حجم فایل 940 KB
   دانلود فایل : مرز بیشینه باقی مانده آفت کش ها در سبزی های غده ای و ریشه ای.pdf           حجم فایل 927 KB
   دانلود فایل : مرز بیشینه باقی مانده آفت کش ها در سبزی های برگی.pdf           حجم فایل 755 KB
   دانلود فایل : مرز بیشینه باقی مانده آفت کش ها در دانه های روغنی.pdf           حجم فایل 699 KB
   دانلود فایل : مرز بیشینه باقی مانده آفت کش ها در حبوبات.pdf           حجم فایل 634 KB