پروژه های مرتبط با واحد ارتباط با صنعت


 

مشترک با دفتر توسعه سازمان ملل متحد و برنامه حذف مالاریا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (در حال اجرا)

 

- عملیات کنترل ناقلین مالاریا در ایران در مناطق انتقال مالاریا به منظور عکس العمل مبتنی برشواهد برای مناطق مالاریا خیز چابهار

 

- توسعه پروتکل ملی ارزیابی و پایش کنترل ناقلین مالاریا در ایران

 

 

 

 

 

پروژه های تصویب شده در پژوهشکده محیط زیست ( در حال اجرا )

 

- ايجاد بانك اطلاعاتي مقاومت به حشره کش ها در بندپایان ناقل آربوویروس ها در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی

 

- ایجاد پایگاه اطلاعاتی رفرانس آفت کشهای ایران بمنظور مدیریت بهینه و کاهش اثرات سوء انسانی و زیست محیطی

 

- ارزشیابی آزمایشگاهی و صحرائی فرمولاسیون جدید سم باسیلوس تورنژینزیس برروی پشه های ناقل بیماری درایستگاه تحقیقاتی شهرستا ن کازرون