نام و نام خانوادگی: فاطمه نیکپور
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : حشره شناسی پزشکی و کنترل ناقلین
پست الکترونیکی :
شماره تماس : 88988157