رضا  احمد خانی ها

 نام و نام خانوادگی دکتر رضا احمد خانیها
 مرتبه علمی: دانشیار
 سمت: عضو هیئت علمی
پروفایل ها:
پست الکترونیکی:
r-ahmadkhaniha@tums.ac.ir
شماره تماس:   88955887