نام و نام خانوادگی   دکتر امیراحمد اخوان
 مرتبه علمی   استاد
 سمت در پژوهشکده   معاون اداری مالی پژوهشکده
 پروفایل ها CV  Google Scholar  Scopus
 پست الکترونیکی aaakhavan@tums.ac.ir
 شماره تماس   88978399 (21) 98+