نام و نام خانوادگی   دکتر حسن وطن دوست
 مرتبه علمی   استاد
 سمت
مدیر گروه پژوهشی سموم محیطی و آفت کشها
 پروفایل ها CV  Google Scholar  Scopus
 پست الکترونیکی vatando@tums.ac.ir
 شماره تماس   42933130 (21) 98+