نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه نیکپور
آخرین مدرک تحصیلی :دکتری
رشته تحصیلی : حشره شناسی پزشکی و کنترل ناقلین
پست الکترونیکی :
شماره تماس : 88988157