لیست جلسات دبیرخانه ارتباط با صنعت

شماره جلسات

تاریخ

موضوع جلسه

اولین جلسه

1396/10/04

شرح فرآیندهای ارتباط با صنعت

دومین جلسه

1396/10/24

بررسی و بحث در خصوص شیوه نامه طرح های پژوهشی و خدماتی- بررسی فلوچارت تدوین شده