اطلاعات تماس:

جناب آقای دکتر هادی مسئول دبیرخانه ارتباط صنعت 

سرکار خانم مینا عباد اردستانی رابط ارتباط با صنعت        

 شماره تماس:02188988157

ایمیل : SIUCO-IER@tums.ac.ir