لیست جلسات ارتباط با صنعت

شماره جلسات

تاریخ

موضوع جلسه

  اولین جلسه کمیته ارتباط با صنعت

1396/06/01

بررسی و تصویب طرح ها

دومین جلسه کمیته ارتباط با صنعت

1396/07/26

بررسی و تصویب طرح ها

سومین جلسه کمیته ارتباط با صنعت

1396/08/13

بررسی و تصویب طرح ها