WHO CRAN برگزار می کند.

تاریخ: چهارشنبه ١٧ مهر ١٣٩٨

اطلاعیه شبکه ارزیابی خطر شیمیایی سازمان جهانی بهداشت

تاریخ: شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨

اطلاعیه شبکه ارزیابی خطر شیمیایی سازمان جهانی بهداشت

تاریخ: شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٨

برگزار می گردد.

تاریخ: چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٧

کارگاه آموزشی با همکاری پژوهشکده محیط زیست و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می گردد.

تاریخ: چهارشنبه ٨ اسفند ١٣٩٧


2 صفحه بعدی >>