ترسیم نقشه فقر آبی ایران توسط مرکز تحقیقات کیفیت آب

نقشه فقر آبی ایران توسط مرکز تحقیقات کیفیت آب ترسیم گردید.

وجود آب برای زندگی حیاتی است و تامین آب کافی یک پیش نیاز بنیادی برای توسعه جوامع انسانی می‌باشد. حصول اهداف بنیادی توسعه از جمله ریشه کنی فقر، توسعه عادلانه و حفاظت از محیط زیست بدون پرداختن دقیق به مسئله مدیریت منابع آب امری غیر ممکن به نظر می‌رسد. واقعیت‌های موجود در رابطه با وضعیت منابع و مصارف منابع آبی درایران بیانگر ضرورت تدوین و محاسبه معیارها یا شاخصهایی برای این منظور می‌باشد. شاخص فقر آبی (WPI) مولفه‌های مختلف موثر بر مدیریت آب شامل منابع (R)، دسترسی (A)، ظرفیت (C)، مصرف (U) و محیط زیست(E) را در نظر می‌گیرد. محاسبه این شاخص برای ایران  توسط مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست علوم پزشکی تهران برمبنای روش پیشنهاد شده توسط مرکز هیدرولوژی و اکولوژی والینگفورد انجام شد. مقدار متوسط برآورد شده شاخص WPI کشور برابر با 0/19 ± 36/21 تعیین شد. بر اساس این شاخص اکثر استان های کشور (23 استان ؛ 74/3 درصد) در محدوده "فقر آبی زیاد" قرار می‌گیرند. شاخص WPI  می‌تواند به عنوان به شاخصی مفید به منظور تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه آب کشور مورد استفاده سیاستگزاران آب  قرار گرفته و در راستای مدیریت چالشهای تامین آب و برنامه‌ریزی در جهت اقدامات عملیاتی و فوری در این زمینه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.


 


تاریخ در خبر: دوشنبه ١١ دی ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 437


خروج