نام و نام خانوادگی دکتر محمود علی محمدی
مرتبه علمی دانشیار
سمت عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست
پروفایل ها CV     Google Scholar   ORCID   Scopus
پست الکترونیکی m_alimohammadi@tums.ac.ir
شماره تماس 88978396 (021) 98+